//////

ASPIRACJE OŚWIATOWE

W tych okolicznościach wzrastają również ich aspiracje oświatowe. Zewnętrznym wyrazem tego zjawiska jest zwiększająca się systematycznie liczba dzieci, młodzieży i doro­słych, objętych różnymi formami zinstytucjo­nalizowanego kształcenia (np. w Związku Ra­dzieckim, Stanach Zjednoczonych czy w Polsce uczyło się w 1975 roku ponad 25% ogółu lud­ności). Subiektywnemu wzrostowi aspiracji oświato­wych poszczególnych osób towarzyszy — wspierając go zarazem — obiektywne zapotrze­bowanie gospodarki i kultury narodowej na co­raz wyżej kwalifikowane kadry.Jeśli więc do niedawna potrzeby te można było zaspokoić dzięki strukturze zatrudnienia, której graficz­nym obrazem jest trójkąt równoboczny podzie­lony równolegle do podstawy na trzy równe co do wysokości części, przy czym najniższa sym­bolizuje zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem podstawowym (elementarnym), środkowa — ze średnim, a najwyższa — z aka­demickim, to obecnej sytuacji odpowiada „struktura kolista”.

Czerwiec 15, 2016 · admin · No Comments
Posted in: Nauka i osobowość

ZGODNIE Z TRADYCJĄ

Zgodnie z wielowiekową tradycją zwykło się uważać, iż „Takie są rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.” Dzisiaj wiemy ponadto, że o jakości i zakresie owego chowania decydu­je również to, jakie są rzeczypospolite, jakie w nich zachodzą i z jaką intensywnością przemia­ny społeczne, ekonomiczne i kulturowe. Wśród przemian dokonujących się w ostat­nich latach w gospodarce krajów uprzemysło­wionych na szczególną uwagę ze względu na edukacyjne konsekwencje zasługuje wzrost produkcji, a tym samym i spożycia różnorakich dóbr materialnych. Ów wzrost, będąc skutkiem mechanizacji, automatyzacji i racjonalizacji procesów wytwórczych, sprawił, że ludzie żyją na ogół dostatniej, są lepiej odżywieni i zdrow­si, mieszkają w korzystniejszych warunkach, a przede wszystkim dysponują większą niż 20— —30 lat temu ilością czasu wolnego od pracy zarobkowej.

Czerwiec 15, 2016 · admin · No Comments
Posted in: Nauka i osobowość

PIERWOTNY CZŁOWIEK

Czy pierwotny człowiek, który z trudem produkował prymitywne narzędzia, zdawał sobie sprawę, że jego następcy stworzą wyższą matematykę? Rozwój nowych bardziej zaawansowanych form myślenia może radykal­nie zmienić strukturę nauki. Obraz świata, który z takim trudem zbudowaliśmy, może okazać się nieadekwatny.Wreszcie przemiany w nauce mogą być rów­nież konsekwencją przeobrażeń społecznych.Nie jest wykluczone, że preferencje ludzi przy­szłości będą całkowicie inne niż preferencje obecnej generacji. Być może, że stracą oni zainteresowanie pewnymi rodzajami badań, tak jak kiedyś nasi poprzednicy przestali zaj­mować się alchemią. Wymogi życia społeczne­go, zagrożenia cywilizacyjne decydować będą o działaniu uczonych.

Czerwiec 15, 2016 · admin · No Comments
Posted in: Nauka i osobowość

POZIOM FUNKCJONOWANIA

Na tym poziomie funkcjonują wyższe ssaki. Szympans, którego umieszczono w klatce umie połącayć ze sobą dwa kije, aby zdobyć za ich pomocą banana znajdującego sdę na zewnątrz. Drugi poziom zwany myśleniem abstrakcyjnym jest charakterystyczny tylko dla ludzi. Dzięki rozwojowi abstrakcyjnego myślenia, dzięki umiejętności operowania ogól­nymi pojęciami człowiek stworzył naukę technikę. Nie można wykluczyć możliwości, że myślenie ludzkie nie osiągnęło jeszcze najwyższego poziomu rozwoju. Być może, w przy­szłości zrodzą się jakieś formy myślenia poza- językowego, nieliniowego; być może, zwiększy się pojemność pamięci świeżej i człowiek zdol­ny będzie szybciej i adekwatniej przetwarzać informacje. Takie przewidywania, ostrożnie formułowane przez niektórych autorów, wy­dają się fantastyczne. Historia uczy nas jed­nak, że czasem rzeczy nieprawdopodobne stają się realne.

Czerwiec 15, 2016 · admin · No Comments
Posted in: Nauka i osobowość

NOWE PYTANIA

Gdyby jednak te nowe pytania też się zaczęły wyczerpywać lub gdyby ruie zaspokajały cie­kawości, człowiek będzie poszukiwał rejonów problemotwórczych we wszechświecie. Kahn napisał niedawno, że być może, iż ludzie przy­szłości będą zdobywać Kosmos nie po to, aby znaleźć w nim nowe surowce, ale po to, aby odkryć nowe problemy intelektualne i moral­ne. Zmiana pytań radykalnie zmieni strukturę badań.Prawdopodobnie przeobrażenia nauki przy­szłości wiązać sdę będą również z rozwojem myślenia człowieka. Wymaga to pew­nych wyjaśnień. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że psychologowie wyróżniają dwa główne poziomy myślenia. Pierwszy zwa­ny myśleniem konkretnym umożliwia operowa­nie informacjami, które bezpośrednio znajdują się w sytuacji.

Czerwiec 15, 2016 · admin · No Comments
Posted in: Nauka i osobowość

ZMIANY PROBLEMATYKI BADAWCZEJ

Zmiany te dotyczyć będą problematyki ba­dawczej. W miarę dokonywania odkryć wy­czerpywać się będą pytania, jakie uczony sta­no wia naturze. Dużo jest racji w powiedzeniu, że każde osiągnięcie przeszłych pokoleń zmniej­sza szansę następnych generacji. Po sformuło­waniu teorii cząstek elementarnych, po opisa­niu struktury materii — co niekoniecznie mu­si nastąpić zbyt szybko — problem ten prze­stanie zaprzątać umysły uczonych. Już obecnie jeśli wierzyć specjalistom — zakres pytań, jakie pasjonują badaczy zajmujących się me­chaniką, nie jest zbyt szeroki. Jednocześnie rodzić się będą nowe problemy i zagadnienia, powstawać będą dziedziny interdyscyplinarne.

Czerwiec 15, 2016 · admin · No Comments
Posted in: Nauka i osobowość

NAUKA W PRZYSZŁOŚCI

Jestem przekonany, że w przyszłości nauka będzie się zmieniać. Przejście od „nauki małej” do „nauki dużej” jest dopiero początkiem prze­obrażeń. Zmiany te nie zawsze będą równo­znaczne z rozwojem; wiadomo już obecnie, że instytucje badawcze nie mogą się rozrastać w takim tempie jak obecnie, ponieważ w końcu każdy dorosły człowiek byłby uczonym. Zmia­ny te nie będą oznaczać również upadku nauki. Ludzie — szczególnie ci, którzy patrzą na świat oczami konserwatysty — często mylą złożone przeobrażenia danej instytucji z jej upadkiem. Bobbage napisał w 1830 roku książkę, w któ­rej ubolewał nad schyłkiem nauki w Anglii; przeobrażenia uznał za objaw upadku badań. Była to błędna diagnoza. Nauka w przyszłości nie zniknie, lecz zmieni się jakościowo.

Czerwiec 15, 2016 · admin · No Comments
Posted in: Nauka i osobowość

FUNKCJA MOTYWACYJNA

Wreszcie pełni ona również funkcję motywacyjną. Wzory osobowe mogą pobudzić człowieka do pracy nad samym sobą. W na­szych czasach, w których nauka stała się zna­czącą siłą intelektualną i wytwórczą, wielu ludzi nie dostrzega wartości innych form po­znania.Nie jestem entuzjastą futurologii. Zgadzam się z poglądem, że prognozy krótkoterminowe są najczęściej niepotrzebne, a prognozy długo­terminowe z reguły okazują się fałszywe. Zda­ję sohie jednocześnie sprawę, że przewidywa­nia futurologiczne — nawet mało prawdopo­dobne — są subiektywnie ciekawe; często po­budzają one ‚ ludzką wyobraźnię i myślenie. Pełnią podobną funkcję jak literatura typu science fiction w sztuce.

Czerwiec 15, 2016 · admin · No Comments
Posted in: Nauka i osobowość